• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French
  • Turkish
  • German
  • Chinese (Simplified)
  • Russian
  • Italian
  • Spanish

اقامت تحصیلی در ترکیه

اقامت تحصیلی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت تحصیلی:

 • فورم وقت ملاقات
 • بیمه صحی
 • قرارداد با تصدیق نوتر
 • ترجمه و تصدیق پاسپورت
 • چهار قطعه عکس
 • سند قبولی دانشگاه

مدت اقامت تحصیلی مربوط به مدت ادامه تحصیل میشود.

پست های مرتبط

اقامت فامیلی در ترکیه

اشخاص واجد شرایط عبارت از اشخاص هستند که دارای اقامت...

Continue reading

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: فروم وقت ملاقات...

Continue reading

اقامت سیاحتی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: پاسپورت ویزه...

Continue reading