• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French
  • Turkish
  • German
  • Chinese (Simplified)
  • Russian
  • Italian
  • Spanish

اقامت سیاحتی در ترکیه

اقامت سیاحتی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت:

 • پاسپورت
 • ویزه سیاحتی
 • چهارقطعه عکس
 • قباله و یا قرارداد کرایی خانه(درصورتیکه داشته باشید)
 • تصدیق شناسنامه برای فرزندان زیر سن 18 سال

مدارک فوق لذکراز طرف شما تسلیم داده میشود و توسط شرکت ما ترتیب و تحویل داده میشود.

برای درخواست اقامت ما برای شما فورم را خانه پری کرده و بدون تاریخ تسلیم دفترمهاجرین میکنیم(فقط در صورتیکه اولین درخواست شما برای اقامت باشد) ما شماره تیلیفون تان را و ایمل شخصی شما را با اداره مهاجرت ثبت میکنیم واداره مهاجرت برای شما وقت ملاقات را میفرستد

در صورت تاخير در ارسال وقت ملاقات، هيچ نوع مشكلى ايجادنمي شود. اگر تاريخ ويزه شما تمام شود، حضور شما در تركيه قانونى ميباشد زيرا نام شما در لست انتظار ثبت ميباشد.

بدون شک در همان روز دوسیه شما پروسس و تسلیم شما میگردد.

در روز ملاقات، دوسیه توسط اداره مهاجرت به شما تحويل داده ميشود و در همان روز هزينه ماليه در اداره امور مالياتى پرداخت ميشود.
(براى پرداخت ماليه شما بايد از همان بخش اداره شماره مالياتى حاصل نماييد)

بعد از پرداخت ماليات، شما به اداره مهاجرت رفته و همه اسناد هاى خود را تسليم ميكنيد و بعداً از طرف اداره مهاجرت به شما يك كاغذ داده ميشود كه با آن كاغذ شما تا مدت 90 روز حق زندگى كردن در تركيه را داريد تا زمانيكه كارت اقامت شما بيايد.

اطلاعیه مهم:

 • شركت ما براى شما درخواست اقامت نظر به خواست شما ميكند( يك ساله/دوساله).
 • مامور دوسیه شما را ارزيابى ميكند و مدت آن را تعين ميكند.
 • در جريان ارزيابى، دوسیه شما در مدت 90 روز يا تاييد، يا رد و يا هم مورد برسى قرار خواهد گرفت.
 • در صورت رد شدن ما كارى كرده نميتوانيم.ما فقط دوسیه را براى درخواست براى شما آماده ميكنيم و ما با قانون هاى اداره مهاجرت هيچ نوع دسترسى نداريم.
 • اگر دوسیه شما رد گردد و شما بيشتر از 10 روز در تركيه بمانيد، در وقت خروج از فرودگاه جريمه آن به شما تعلق ميگيرد.
 • مامور اداره مهاجرت حق دارد تا هر اسناد اضافى را از شما طلب کند، مانند راپور صحى،صابقه قيد، صورت حساب بانكى و هر اسناد ديگر كه نياز باشد شما بايد در ظرف 30 روز آماده بسازيد.

پست های مرتبط

اقامت فامیلی در ترکیه

اشخاص واجد شرایط عبارت از اشخاص هستند که دارای اقامت...

Continue reading

اقامت تحصیلی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت تحصیلی: فورم وقت...

Continue reading

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: فروم وقت ملاقات...

Continue reading

Join The Discussion