• فارسی
    • English
    • Arabic
    • French
₺1,302,000₺2,062,000

پنوراما ایفلری 1+3

Güngören Caddesi, Bağcılar Merkez Mahallesi, Güngören, Istanbul, Marmara Region, 34164, Turkey

تعداد اطاق ها: 3حمام ها: 2الی 155 متر مربع: 195

شهرک ها

₺1,302,000₺2,062,000

تعداد اطاق ها: 3حمام ها: 2الی 155 متر مربع: 195

شهرک ها

₺915,000₺1,333,000

پنوراما ایفلری 1+2

Güngören Caddesi, Bağcılar Merkez Mahallesi, Güngören, Istanbul, Marmara Region, 34164, Turkey

تعداد اطاق ها: 2حمام ها: 2Meter: 120

شهرک ها

₺915,000₺1,333,000

تعداد اطاق ها: 2حمام ها: 2Meter: 120

شهرک ها

₺655,733₺1,504,834

دیا بیلا با منظره بحر 1+2

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey

تعداد اطاق ها: 2+1حمام ها: 2الی 190 متر مربع: 93

شهرک ها

₺655,733₺1,504,834

تعداد اطاق ها: 2+1حمام ها: 2الی 190 متر مربع: 93

شهرک ها

₺2,382,358₺2,425,385

دیا بیلا با منظره بحر 2+2

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey

تعداد اطاق ها: 2+2حمام ها: 2الی271 متر مربع: 254

شهرک ها

₺2,382,358₺2,425,385

تعداد اطاق ها: 2+2حمام ها: 2الی271 متر مربع: 254

شهرک ها

₺1,000,000₺1,911,045

دیا بیلا با منظره بحر 1+3

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey

تعداد اطاق ها: 3+1حمام ها: 2الی 234 مترمربع: 143

شهرک ها

₺1,000,000₺1,911,045

تعداد اطاق ها: 3+1حمام ها: 2الی 234 مترمربع: 143

شهرک ها

پرايم استانبول 1+2

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Istanbul, Marmara Region, 34180, Turkey

Bed: 1Bath: 1الی 71 متر مربع: 80

شهرک ها

₺1,264,000

Bed: 1Bath: 1الی 71 متر مربع: 80

شهرک ها

₺480,000₺743,000

سکای باهچه شهیر 1+2

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Istanbul, Marmara Region, 34180, Turkey

تعداد اطاق ها: 2Bath: 1الی 137متر مربع: 127

شهرک ها

₺480,000₺743,000

تعداد اطاق ها: 2Bath: 1الی 137متر مربع: 127

شهرک ها

₺675,000₺884,000

سکای باهچه شهیر 1+3

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Istanbul, Marmara Region, 34180, Turkey

تعداد اطاق ها: 3حمام ها: 3الی 169 مترمربع: 151

شهرک ها

₺675,000₺884,000

تعداد اطاق ها: 3حمام ها: 3الی 169 مترمربع: 151

شهرک ها

سكای باهچه شهیر 1+4

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Istanbul, Marmara Region, 34180, Turkey

تعداد اطاق ها: 4حمام ها: 3الی 408 مترمربع: 229

شهرک ها

تعداد اطاق ها: 4حمام ها: 3الی 408 مترمربع: 229

شهرک ها